سامانه اشراف

سامانه اشراف، سامانه ای هوشمند و خبره برای تحلیل خبرها بر اساس data mining، text mining می باشد. این سامانه قادر است بانک عظیمی از اخبار و اطلاعات درون و برون سازمانی را تجمیع و تحلیل و در نهایت بانک اطلاعاتی ارزشمندی را در اختیار مدیران سازمان قرار دهد.